Verksamhetsområden

Vatten och avlopp omfattar i stora drag

 • Vattenverk
 • Reningsverk
 • Vatten-, avlopps- och dagvattenledningar
 • Tryckstegringsstationer
 • Högreservoarer (vattentorn) och lågreservoarer
 • Avloppspumpstationer
 • Reparation och underhåll
 • Jourverksamhet, till exempel vattenläckor
 • Projekt
 • Kommunikation och information

Avfall och återvinning omfattar i stora drag

 • Återvinningscentraler
 • Insamling och transport av hushållsavfall, det vill säga matavfall och restavfall
 • Centrala uppsamlingsplatser/Gemensamt hämtställe
 • Slam från enskilda avloppsanläggningar
 • Projekt
 • Kommunikation och information


VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90