Avfallsplan och föreskrifter

Avfallshanteringen i Sverige styrs av lagar, förordningar och föreskrifter. Den svenska avfallslagstiftningen bygger i sin tur på EU:s avfallsdirektiv. Ambitionen både inom Sverige och EU är idag att minska avfallsmängderna och åstadkomma resurseffektiva och giftfria kretslopp. Övergripande gäller FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Renhållningsordning

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som styr avfallsplaneringen lokalt. Renhållningsordningen består av föreskrifter om avfallshanteringen och en avfallsplan.

 

Föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifterna innehåller kommunens bestämmelser om avfallshanteringen. Här kan du exempelvis se vilket ansvar du har som fastighetsägare eller om du har en verksamhet.


Föreskrifter – Ludvika kommun Pdf, 278.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter – Smedjebackens kommun Pdf, 433.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Allmänna riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen – Avfall Sveriges handbok Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster.


Avfallsplan

Varje kommun ska ha en avfallsplan. Den innehåller uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Den ska också säkerställa en långsiktigt bra och kostnadseffektiv avfallshantering för kommunen. Dalarnas femton kommuner, tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna, har tagit fram kommunala avfallsplaner. Ett fokusområde är att stärka arbetet med att förebygga avfall och att förbereda avfall för återanvändning.

Branschföreningen Avfall Sverige har tagit fram en långsiktig nollvision som vi arbetar efter med mottot: Det finns inget avfall.


Avfallsplan – Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 2018-2022, mål och åtgärder Pdf, 2.4 MB.

 

Avfallsplan – Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 2018-2022, underlag Pdf, 3 MB.


Miljöbalken

Miljöbalken är en ramlag för miljölagstiftning. Den trädde i kraft den 1 januari 1999. Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att kommande generationer försäkras en hälsosam och god miljö. Bestämmelser om avfall finns i femtonde kapitlet.


KUNDSERVICE

0240-309 90

Ny kretsloppsplan


Vi har tillsammans med Ludvika kommun och Smedjebackens kommun tagit fram en ny kretsloppsplan (tidigare kallad avfallsplan). Under 2024 kommer kommunerna att besluta om kretsloppsplanen.