Enklare att sortera mera!

Kvinna stor vid sitt ena sorteringskärl med en plastback utsorterade förpackningar. Foto: Johnér bildbyrå

 

Nu inför vi ett nytt insamlingssystem hos dig som bor i ett eget hus eller har ett fritidshus i Smedjebackens kommun. Det innebär att du sorterar och lämnar det mesta av ditt avfall vid eller i närheten av din fastighet. Vi gör förändringen för att förenkla för dig som kund, men också för att utöka och förbättra sorteringen av avfall.

 

Sortera mera vid din fastighet

Den nya avfallshanteringen innebär att du sorterar och lämnar förpackningar samt tidningar och returpapper direkt vid din fastighet, på samma sätt som du gör med restavfallet och matavfallet idag. Du får två nya sorteringskärl som är uppdelade i flera olika fack, där varje avfallsslag har sin egen plats. Du kan tänka på kärlen som en egen återvinningsstation i lagom storlek. I samband med att vi ställer ut sorteringskärlen blir det också obligatoriskt att sortera ut matavfall för alla hushåll, även för de som tidigare inte har gjort det.

 

Startar maj 2024

Vi börjar ställa ut de nya sorteringskärlen under maj månad. Avfallshämtningen fungerar som vanligt till dess att du har fått de nya sorteringskärlen till din fastighet, fritidshus eller centrala uppsamlingsplats.

 

När du har fått dina nya sorteringskärl kommer du att få nya avfallshämtningsdagar.


Här hittar du dina hämtningsdagar.

Observera att det är först när du har fått dina nya sorteringskärl som du kan se dina nya hämtningsdagar. Har du ännu inte fått de nya sorteringskärlen kan du enbart söka på din nuvarande hämtningsdag för restavfall (grönt kärl) och matavfall (brunt kärl).

 

Du får ett nytt avfallsabonnemang

Oavsett om du idag har egna avfallskärl vid fastigheten eller lämnar ditt avfall på ett gemensamt hämtställe upphör ditt nuvarande abonnemang. Eftersom regeringen har beslutat om fastighetsnära insamling arbetar vi för att så många hushåll som möjligt ska få egna sorteringskärl vid sin fastighet. Men när vi bedömer att det är trångt, brant eller svårt för våra insamlingsfordon att komma fram till fastigheten får hushållet istället lämna sitt avfall på en central uppsamlingsplats, tidigare kallat gemensamt hämtställe.

 

Abonnemang Standard

Abonnemanget innebär att du får två stycken större sorteringskärl med fyra fack i varje kärl samt en elbox till din fastighet. Du behöver båda sorteringskärlen för att kunna sortera alla förpackningar.

I kärl 1 lägger du pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgade glasförpackningar och metallförpackningar. Kärl 1 tömmer vi var fjärde vecka. I kärl 2 lägger du matavfall, restavfall, färgade glasförpackningar, tidningar och returpapper. Kärl 2 tömmer vi varannan vecka.

Du får också en elbox för ljuskällor, mindre elavfall och batterier. Boxen förvarar du inomhus medan du fyller den. När du behöver få boxen tömd hänger du den på valfritt sorteringskärl inför avfallshämtning. Ta in elboxen när vi har tömt den. Den får inte hänga kvar på kärlet.

 

Abonnemang Standard finns i tre varianter:

Småhus

För dig som har ett hus som du bor i året runt (permanentboende).

Pris: 5 198,75 kronor per år

(Grundavgift 2 272,50 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

2 926,25 kr.)

 

Fritidshus, helårshämtning

För dig som har ett fritidshus som du använder året runt.

Pris: 4 517,50 kronor per år

(Grundavgift 1 591,25 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

2 926,25 kr.)

 

Fritidshus, säsongshämtning

För dig som har ett fritidshus som du bara använder under sommarsäsongen.

Pris: 3 467,50 kronor per säsong

(Grundavgift 1 591,25 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

1 876,25 kr.)


Dela kärl

Om du har lite avfall kan du dela kärl med en granne. Ni använder då gemensamt de två sorteringskärlen i abonnemang Standard. Ni får varsin elbox. För att få dela kärl ska era fastigheter ligga i närheten av varandra, ert avfall ska få plats i sorteringskärlen och ni ska vara överens om var kärlen ska vara placerade. Bor du i eget hus kan du dela kärl med en granne som också bor i ett eget hus eller som har ett fritidshus med helårshämtning. Har du ett fritidshus med säsongshämtning kan du dela kärl med en granne som också har ett fritidshus med säsongshämtning.


När två hushåll delar kärl betalar varje hushåll grundavgift samt hämtnings- och behandlingsavgift. Hushållen får varsin faktura.

 

Priser

Småhus – dela kärl

För dig som har ett eget hus (åretruntboende) och delar kärl med en granne.

Pris: 4 320 kronor per år

(Grundavgift 2 272,50 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

2 047,50 kr.)

 

Fritidshus, helår – dela kärl

För dig som har ett fritidshus med helårshämtning och delar kärl med en granne.

Pris: 3 638,75 kronor per år

(Grundavgift 1 591,25 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

2 047,50 kr.)

 

Fritidshus, säsong – dela kärl

För dig som har ett fritidshus med säsongshämtning och delar kärl med en granne.

Pris: 2 905 kronor per säsong

(Grundavgift 1 591,25 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

1 313,75 kr.)

 

Abonenmang Central uppsamlingsplats

Abonnemanget innebär att du lämnar ditt avfall tillsammans med andra hushåll på en gemensam plats i närheten av din fastighet. Vi anpassar antalet sorteringskärl och storleken på dessa till hur många hushåll som är anslutna till den centrala uppsamlingsplatsen så att det ska fungera bra med avfallshanteringen och sorteringen.

 

På den centrala uppsamlingsplatsen kommer det att finnas sorteringskärl märkta med nummer 1 och 2. I sorteringskärl märkta med 1 lägger du pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgade glasförpackningar, och metallförpackningar. I sorteringskärl märkta med 2 lägger du matavfall, restavfall, färgade glasförpackningar samt tidningar och returpapper.

 

Abonnemang Central uppsamlingsplats finns i tre varianter:

Småhus

För dig som har ett hus som du bor i året runt (permanentboende).

Pris: 4 320 kronor per år

(Grundavgift 2 272,50 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

2 047,50 kr.)

 

Fritidshus, helårshämtning

För dig som har ett fritidshus som du använder året runt.

Pris: 3 638,75 kronor per år

(Grundavgift 1 591,25 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

2 047,50 kr.)

 

Fritidshus, säsongshämtning

För dig som har ett fritidshus som du bara använder under sommarsäsongen.

Pris: 2 905 kronor per säsong

(Grundavgift 1 591,25 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

1 313,75 kr.)


Bor du i ett flerbostadshus?

Du som bor i ett flerbostadshus i Ludvika kommun eller Smedjebackens kommun kommer också att få sortera och lämna dina förpackningar i nära anslutning till din bostad. Men det dröjer ett tag.

 

Bakgrund till införandet av det nya insamlingssystemet

Idag är mer än 65 procent av innehållet i avfallspåsen för restavfall (den vanliga avfallspåsen) sådant som inte hör hemma där. Det är främst förpackningar och matavfall som felaktigt hamnar i restavfallet och som istället borde tas om hand och återvinnas. Så ser det inte bara ut i Smedjebackens kommun utan på många andra platser runt om i landet. För att komma till rätta med det här har regeringen bestämt att det ska bli enklare för hushållen att lämna sina förpackningar till återvinning.

 

Förpackningarna ska samlas in fastighetsnära, det innebär att alla hushåll i Sverige på sikt kommer att kunna sortera och lämna sitt förpackningsmaterial nära sin bostad. Om det inte är möjligt med fastighetsnära insamling får insamlingen istället ske från en plats i nära anslutning till bostaden. Hur insamlingssystemet är utformat kan däremot variera från kommun till kommun. Vi har valt att införa samma system som finns i Ludvika kommun.


Erfarenheter från kommuner som redan har fastighetsnära insamling, exempelvis Ludvika kommun, visar att fler förpackningar sorteras ut när det blir lättare att göra rätt. När avfallet sorteras bättre innebär det i sin tur att materialåtervinningen ökar.

 

I Sverige och övriga EU-länder är det nu också krav på att sortera matavfall. Både den fastighetsnära insamlingen av förpackningar och kravet på att sortera ut matavfall, införs för att minska vår påverkan på miljön och främja återvinningen. Med vår nya avfallshantering bidrar vi till att spara på jordens resurser. Tillsammans med dig skapar vi en hållbar livsmiljö i Smedjebackens kommun.

 

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om fastighetsnära insamling av förpackningar och den nya avfallshanteringen. Vi fyller på med fler frågor och svar efter hand. Du är också välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90 eller e-post info@wbab.se.

 

Sorteringskärl

Under maj och juni kommer vi att ställa ut de nya kärlen. Företaget PWS Nordic hjälper oss med utkörningen. När just du får dina sorteringskärl kan vi inte säga exakt, då det är många kärl som ska köras ut.

Låt kärlet stå kvar bredvid de nya sorteringskärlen. Du kommer att få ditt gamla kärl tömt vid samma tillfälle som vi tömmer sorteringskärl 2 för första gången.

 

Tänk på! När du har fått ditt gamla avfallskärl tömt är det viktigt att du flyttar det till en annan plats.

Ja, om du har abonnemang Standard och egna sorteringskärl, det vill säga du delar inte kärl med grannen, då kan du beställa extra kärl för restavfall samt pappers- och plastförpackningar.

 

Kontakta kundservice för beställning av extra kärl.

Ja, du kan bekanta dig med de nya kärlen. Sorteringskärlen finns på Nytäppans återvinningscentral i Smedjebacken, Nors återvinningscentral i Söderbärke och på vårt ledningskontor på Frejgatan 5 i Smedjebacken. Kärlen på en central uppsamlingsplats kan eventuellt att ha en annan storlek, men sorteringen är densamma.

Det får inte förekommer några hinder som försvårar arbetet för hämtningspersonalen. De drar kärlen manuellt från uppställningsplatsen till baksidan av insamlingsfordonet.

 

 • Marken ska vara plan och det får inte vara några kanter.
 • Kärlen ska stå på en hårdgjord yta, till exempel asfalt, betong eller plattor med handtagen ut mot hämtningsvägen.
 • Kärlen ska vara lätta att komma åt. Det får inte finnas något som hindrar eller försvårar för hämtningspersonalen som till exempelvis dörrar, grindar eller rep.
 • Tänk extra noga på sikten vid in- och utfarter samt korsningar, så att kärlen och fasta skydd inte skymmer sikten för trafiken eller hindrar skötsel av trottoar eller väg.
 • Om du vill bygga ett staket runt kärlen kan du behöva söka bygglov.

 

Vill du ha råd om hur du kan placera dina sorteringskärl, hör av dig till oss så hjälper vi till. Kontakta Smedjebackens kommun för information kring bygglov.

 

Två sorteringskärl är placerade i en hage ut mot gatan. Illustration: Millimeterform

Hage mot trottoar eller gata

Två sorteringskärl i abonnemang Standard som är placerade i anslutning till ett staket. Illustration: Millimeterform

Staket mot trottoar eller gata

De nuvarande avfallskärlen kommer vi inte att använda i det nya insamlingssystemet. Alla bruna kärl för matavfall kommer vi att samla in i samband med att vi ställer ut de nya sorteringskärlen. Det gröna kärlet avgör du själv om du vill ha kvar. Du kan kanske använda det till någonting annat än avfalI. I informationen som skickade ut i början av mars månad fanns det ett svarskort som vi bad dig fylla i om du ville behålla kärlet.

 

Samtidigt som vi levererar de nya sorteringskärlen, hämtar vi de gamla kärlen. Från och med den 6 maj ber vi dig att ha det bruna kärlet framme väl synligt till dess att du har fått dina nya kärl. Ställ även fram det gröna avfallskärlet om du vill att vi ska hämta det.

Ja, för att kunna sortera alla förpackningar behöver du båda sorteringskärlen.

Behöver ni komplettera med ett extra kärl för restavfall är det bara att kontakta oss. Men vi rekommenderar att ni först provar hur det fungerar med de nya sorteringskärlen. Erfarenheter från andra kommuner som har infört motsvarande system visar att mängden restavfall minskar när det blir enklare att sortera och lämna förpackningsmaterialet. Det går även bra att beställa ett extra kärl fär pappers- och plastförpackningar.

 

Observera att det är endast kunder som har abonnemang Standard och egna sorteringskärl som kan beställa extra kärl för restavfall samt pappers- och plastförpackningar. Delar du kärl med en granne går det däremot inte att beställa extra kärl.

Sorteringskärlen finns i en storlek och du behöver båda kärlen för att kunna sortera allt. Tömningsintervallen på sorteringskärlen är samma för alla. Det går alltså inte att ha glesare hämtning. Om du har lite avfall i ditt kärl för restavfall idag, så är du säkert duktig på att sortera ut förpackningsmaterial. Tänk på att du nu också ska lägga alla förpackningar samt tidningar och returpapper i de nya sorteringskärlen, vilket gör att mängden avfall kommer att öka. Bedömer du ändå att utrymmet i sorteringskärlen är onödigt stort för ditt hushåll kan du kanske dela kärl med en granne.

Startpaket

När du får dina nya sorteringskärl får du också ett startpaket med allt du behöver för att komma igång med sorteringen.

 

Startpaketet innehåller:

 • matavfallspåsar och hållare
 • slaskskrapa
 • plastkomprimerare
 • elbox (för dig med abonnemang Standard)
 • informationsmaterial.

 

Du hittar startpaketet i sorteringskärlet märkt 2.

 

Om du har valt att dela kärl med en granne har vi lagt två startpaket i kärlet.


Har du abonnemang Central uppsamlingsplats kommer vi att leverera startpaketet till din fastighet i maj eller juni.

Du får två 370 liters kärl. Om du vill att kärlen ska stå bredvid varandra behöver uppställningsplatsen vara 180 cm bred och 100 cm djup.

 

370 liters kärlets mått är följande:
Bredd: 77 cm
Djup: 80 cm
Höjd: 110 cm

Börja sortera när de nya kärlen har kommit på plats.

Nya abonnemang och priser

Ja, ditt nuvarande avfallsabonnemang kommer att ersättas med ett nytt. De nya abonnemangen heter:

 • Standard – Du får två stycken flerfackskärl med fyra fack i varje kärl samt en elbox.
 • Central uppsamlingsplats – Du som inte kan ha egna kärl hemma kommer att få lämna ditt avfall tillsammans med andra hushåll på en gemensam plats med sortering i flerfackskärl. (Det som i dag heter gemensamt hämtställe.)


Abonnemangen finns i tre varianter:

 • För dig som har ett hus som du bor i året runt (permanentboende).
 • För dig som har ett fritidshus som du använder året runt.
 • För dig som har ett fritidshus som du bara använder under sommarsäsongen.

Den 20 maj 2024 beslutade kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun om en nya avfallstaxa. Taxan gäller från och med den 1 juli 2024 och består av en grundavgift och en hämtnings- och behandlingsavgift.

 

Här hittar du avfallstaxan i sin helhet.

Priser för abonnemang Standard

Småhus

För dig som har ett eget hus (åretruntboende):

Grundavgift 2 272,50 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

2 926,25 kr = 5 198,75 kronor per år

 

Fritidshus, helårshämtning

För dig som har ett fritidshus med avfallshämtning, helår:

Grundavgift 1 591,25 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

2 926,25 kr = 4 517,50 kronor per år


Fritidshus, säsongshämtning

För dig som har ett fritidshus med avfallshämtning, säsong:

Grundavgift 1 591,25 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

1 876,25 kr = 3 467,50 kronor per säsong

Småhus – dela kärl

För dig som har ett eget hus (åretruntboende) och delar kärl med en granne med samma abonnemang:

Grundavgift 2 272,50 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

2 047,50 kr = 4 320 kronor per år

 

Fritidshus, helårshämtning – dela kärl

För dig som har ett fritidshus med avfallshämtning (helår) och delar kärl med en granne med samma abonnemang:

Grundavgift 1 591,25 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

2 047,50 kr = 3 638,75 kronor per år

 

Fritidshus, säsongshämtning – dela kärl

För dig som har ett fritidshus med avfallshämtning (säsong) och delar kärl med en granne med samma abonnemang:

Grundavgift 1 591,25 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

1 313,75 kr = 2 905 kronor per säsong

 

Priser för abonnemang Central uppsamlingsplats

Småhus

För dig som har ett eget hus (åretruntboende):

Grundavgift 2 272,50 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

2 047,50 kr = 4 320 kronor per år

 

Fritidshus, helårshämtning

För dig som har ett fritidshus med avfallshämtning (helår):

Grundavgift 1 591,25 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

2 047,50 kr = 3 638,75 kronor per år

 

Fritidshus, säsongshämtning

För dig som har ett fritidshus med avfallshämtning (säsong):

Grundavgift 1 591,25 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

1 313,75 kr = 2 905 kronor per säsong

 

Du som har ett eget hus (åretruntboende) eller ett fritidshus med helårshämtning kommer att få din första faktura för ditt nya abonnemang i juli. Om ditt fritidshus har kommunalt vatten och avlopp och du har ett avfallsabonnemang för säsongshämtning, får du också din första faktura i juli. Är fritidshuset däremot inte anslutet till kommunalt vatten och avlopp och du har säsongshämtning, får du istället din faktura i oktober.

Ny avfallshantering

Sorteringskärl ett. I kärlet lägger du pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgade glasförpackningar och metallförpackningar. Foto: Wizworks Studios
Sorteringskärl ett med plats för tidningar och returpapper, färgade glasförpackningar, restavfall och matavfall. Foto: Wizworks Studios

Den innebär att du som bor i ett eget hus eller har ett fritidshus i Smedjebackens kommun kommer att sortera och lämna förpackningar samt tidningar och returpapper direkt vid din fastighet, på samma sätt som du gör med restavfallet och matavfallet idag. Du får två sorteringskärl med vardera fyra fack. I kärl 1 sorterar du pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgade glasförpackningar och metallförpackningar. I kärl 2 sorterar du matavfall, restavfall, färgade glasförpackningar samt tidningar och returpapper. Motsvarande system finns redan i Ludvika kommun.

 

De centrala uppsamlingsplatserna kommer också att utrustas med sorteringskärl märkta nummer 1 och 2. Storleken på kärlen kan variera men sorteringen är den samma.

Ja, när du får dina nya sorteringskärl, får du också nya hämtningsdagar.

 

Här hittar du dina hämtningsdagar.

Observera att det är först när du har fått dina nya sorteringskärl som du kan se dina nya hämtningsdagar. Har du ännu inte fått de nya sorteringskärlen kan du enbart söka på din nuvarande hämtningsdag för restavfall (grönt kärl) och matavfall (brunt kärl).

Vi har gjort en förstudie och gått igenom samtliga fastigheter som idag tillhör ett gemensamt hämtställe. Detta i syfte att undersöka vilka fastigheter som skulle kunna ha egna kärl och vilka som är i verkligt behov av en gemensam plats. Alla fastighetsägare kommer att få information om vilken abonnemangslösning som gäller för deras fastighet i god tid före övergången till den nya avfallshanteringen.

 

I samband med att vi ställer ut de nya sorteringskärlen blir det också obligatoriskt att sortera ut matavfall.

Eftersom regeringen har beslutat om fastighetsnära insamling arbetar vi för att så många hushåll som möjligt ska få egna sorteringskärl vid sin fastighet. Men när vi bedömer att det är trångt, brant eller svårt för våra insamlingsfordon att komma fram till fastigheten får hushållet istället lämna sitt avfall på en central uppsamlingsplats, tidigare kallat gemensamt hämtställe.

Eftersom regeringen har beslutat om fastighetsnära insamling arbetar vi för att så många hushåll som möjligt ska få egna sorteringskärl vid sin fastighet. Det är bara om det är trångt, brant eller svårt för våra insamlingsfordon att komma fram till en fastighet som gör att ett hushåll istället kan få lämna sitt avfall på en central uppsamlingsplats, tidigare kallat gemensamt hämtställe.

I juni 2022 beslutade den dåvarande regeringen om en ny förordning för förpackningar (Förordning 2022:1274 om producentansvar för förpackningar). Förordningen innebär i korthet att alla kommuner i Sverige från och med den 1 januari 2024 får ansvaret att samla in hushållens förpackningar fastighetsnära. Senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling av förpackningar vara införd för alla hushåll.

 

Kommunstyrelsen i Smedjebackens kommun har därför beslutat, efter förslag från WBAB, att införa ett nytt avfallssystem med fastighetsnära insamling av förpackningar för dig som bor i ett eget hus eller har ett fritidshus i Smedjebackens kommun.

Insamlingsfordon

Insamlingsfordon med fyra fack för olika avfallsslag. Foto: WBAB

Nej, inget avfall blandas. Insamlingsfordonet har fyra fack, precis som kärlen.

 

Har du tömning av båda sorteringskärlen på samma dag, kommer det två olika insamlingsfordon.

 

Det samma gäller dig som lämnar ditt avfall på en central uppsamlingsplats. Om vi tömmer både sorteringskärlen som är märkta med nummer 1 och nummer 2 på samma dag, kommer det två olika insamlingsfordon.

Flerbostadshus

Det kan vi inte svara på i nuläget. Vi har börjat titta på hur vi ska införa fastighetsnära insamling av förpackningar i flerbostadshus. Däremot finns det inga beslut tagna om när det ska ske och hur det kommer att se ut.

 

Alla kommuner övertog ansvaret för insamlingen av förpackningar den 1 januari 2024, men det är först 2027 som insamlingen ska vara fastighetsnära hos alla hushåll oberoende var man bor. Fram till att den fastighetsnära insamlingen är införd fortsätter du att lämna förpackningar på närmaste återvinningsstation.

Återvinningsstationer

I nuläget händer det ingenting, men längre fram kan det bli aktuellt med förändringar. Återvinningsstationerna behövs fortfarande, då fastighetsnära insamling av förpackningar ännu inte är utbyggt hos de som bor i flerbostadshus i kommunen. Det är först till 2027 som alla hushåll ska kunna sortera och lämna sitt förpackningsmaterial i anslutning till sin bostad. Även du som har sorteringskärl vid din fastighet eller har sorteringskärl på din centrala uppsamlingsplats kan också behöva besöka en återvinningsstation någon gång när du har stora förpackningar eller extra mycket förpackningsmaterial.

Matavfall

Ja, du kommer även i fortsättningen att kunna kompostera ditt matavfall hemma om du har en kompost som är godkänd av Smedjebackens kommun. Däremot finns det inte något särskilt abonnemang för dig som komposterar hemma och du får inte avdrag på avfallsavgiften.

Regeringen har infört nya regler som innebär att det inte längre är godkänt att ta hand om matavfallet med matavfallskvarn som är ansluten till avloppsledningsnätet. När du får de nya sorteringskärlen ska du därför istället börja sortera och lägga ditt matavfall i facket för matavfall.

Nej, det får du inte. Från 2024 är det inte tillåtet att ta hand om matavfallet med matavfallskvarn. Beslutet är baserat på de nya nationella reglerna som innebär att matavfall ska sorteras och hållas separat från övrigt avfall.

Det bästa för miljön och din plånbok är förstås att inte slänga någon mat alls, men det matavfall som trots allt uppstår ska du sortera ut. Vi hämtar matavfallet och kör det till en anläggning i Borlänge, precis som alla andra kommuner i Dalarna. Där förbehandlar man matavfallet för att sedan transportera det vidare till en rötningsanläggning. Av matavfallet produceras sedan biogas och biogödsel. Biogas är ett miljösmart bränsle som inte bidrar till växthuseffekten. Biogödsel är en näringsrik restprodukt från biogastillverkningen som används som gödningsmedel inom jordbruket.

När matavfallspåsarna börjar ta slut, finns det nya påsar att hämta i de flesta livsmedelsbutiker och på våra återvinningscentraler. Matavfallspåsarna ingår i ditt avfallsabonnemang och är gratis att hämta.

 

Här kan du hämta nya matavfallspåsar.

Ort

Butik eller plats

Smedjebacken

Nytäppans återvinningscentral

Smedjebacken

ICA Supermarket

Smedjebacken

Coop

Söderbärke

ICA Nära Bärkehallen

Söderbärke

Nors återvinningscentral

Ludvika

Björnhyttans återvinningscentral

Ludvika

ICA Kvantum

Ludvika

Stora Coop

Ludvika

Lidl

Ludvika

Willys

Ludvika

Coop Ludvika Gård

Ludvika

Hemköp

Fredriksberg

Coop

Fredriksberg

Fredriksbergs återvinningscentral

Grangärde

ICA Nära

Grängesberg

Coop

Grängesberg

ICA Nära

Sunnansjö

Coop

Ja, de flesta påsar fungerar bra och är godkända för att även användas till matavfall. Det brukar stå på påsen om den kan användas som matavfallspåse. Det förekommer också papperspåsar som enbart fungerar som emballage till frukt och grönsaker. Dessa påsar är för tunna för att fungera som matavfallspåse.

Både plastpåsar och majsstärkelsepåsar ställer till stora problem i förbehandlingsanläggningen. Om plasten trots allt går igenom förbehandlingen kommer den ändå inte att brytas ned i rötningsprocessen, utan istället hamna på böndernas åkrar. Använd därför bara våra papperspåsar till matavfallet. Dessa påsar fungerar bra och är nedbrytbara. Tänk på att ta bort eventuell plastemballage runt matavfallet. Det hör inte hemma i matavfallspåsen!

Restavfall

Vi transporterar restavfallet till en förbränningsanläggning där det omvandlas till värme och el. Det är visserligen bra, men kan vi istället återanvända sakerna eller återvinna materialet är det betydligt bättre. Att materialåtervinna sparar mer energi än vad förbränningen ger. Vi behöver därför alla hjälpas åt med att minska mängden restavfall. Det gör vi exempelvis genom att sortera ut förpackningar och matavfall.

Förpackningar samt tidningar och returpapper

Vi samlar in förpackningarna och lämnar över dem till producenterna för återvinning. Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning i sorteringskärlen eller på återvinningsstationen bidrar du till att materialen stannar kvar i kretsloppet. Producenterna använder materialen igen vid tillverkning av nya produkter. Genom att återvinna värdefullt material från förpackningar sparar vi både råvaror och energi.

KUNDSERVICE

0240-309 90

Matavfall

Matavfall. Foto: Wizworks


Det som blir över när du har lagat mat eller ätit är matavfall. Det kan exempelvis vara skal från frukt, grönsaker, rotfrukter, potatis, ägg och skaldjur, kött- och fiskrens och matrester.

 

Kaffesump och kaffefilter (papper), teblad och tepåsar (papper), hushållspapper och servetter samt blombuketter, vissna blad och blommor från krukväxter lägger du också i påsen för matavfall.

 

Restavfall

Restavfall, det vill säga brännbart avfall som inte är förpackningar eller tidningar och returpapper. Foto: Wizworks

 

Exempel på restavfall är bindor och tamponger, blöjor, hundbajspåsar, kattsand, dammsugarpåsar, disktrasor, diskborstar, tuggummi, snus,
cigarettfimpar och tuggtobak.

 

Visste du att...

 

…glas, stål och aluminium går att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras?


…en påse matavfall som väger ett kilo räcker att köra en biogasbil nästan två kilometer?