Frågor och svar

Hör gärna av dig via e-post info@wbab.se eller telefon 0240-309 90 om du har några funderingar. Vi fyller på med fler frågor och svar efter hand. 


Vad händer om jag inte gör något abonnemangsval?

Du som har villa eller fritidshus och har fått hem ett valbrev från oss kommer automatiskt att få alternativ 1 – Standard, om du inte gjorde något aktivt val. Alternativet ger dig som kund en hög servicegrad samtidigt som det är ekonomiskt fördelaktigt och bra för miljön.

Kan jag ångra mig och byta abonnemang senare?

Ja, det kan du göra. Är du osäker på vilket alternativ du ska välja, rekommenderar vi dig att prova alternativ 1 – Standard. Vill du sedan ändra abonnemang är det bara att kontakta oss.


Kan jag fortsätta att kompostera mitt matavfall hemma?

Ja, du kommer även i fortsättningen att kunna hem- kompostera om du har en godkänd kompost och har gjort en anmälan till Ludvika kommun, myndighetsnämnden miljö och bygg. Däremot finns det inget särskilt abonnemangsalternativ för detta utan du väljer något av alternativen 1, 2 eller 3.


Jag har väldigt lite avfall eftersom jag bor själv. Måste jag ändå ha två stora sorteringskärl?

Alternativ 1 – Standard finns i en variant för villor och fritidshus. Om du har lite avfall i ditt sopkärl idag, så är du säkert duktig på att sortera ut förpackningsmaterial. Tänk på att du nu också ska lägga alla förpackningar samt tidningar och returpapper i de nya sorteringskärlen, vilket gör att mängden avfall kommer att öka. Känner du ändå att det är för mycket med två sorteringskärl finns möjligheten att dela kärl med en granne. Det kan vara en praktisk och billigare lösning för dig som inte har så mycket avfall. 


Vi är en stor familj som idag har mycket avfall i vårt sopkärl. Vad gör vi om utrymmet för restavfall i sorteringskärlet inte räcker till för vårt hushåll?

Mängden restavfall kommer att minska när ni sorterar ut matavfall. Vi rekommenderar att ni först provar hur det fungerar med ert nya abonnemang. Behöver ni komplettera med ett extra kärl för restavfall är det bara att kontakta oss.


Varför ska vi sortera avfallet?

Ambitionen både inom Sverige och EU är idag att minska avfallsmängderna och åstadkomma resurseffektiva och giftfria kretslopp. Avfallshanteringen har gått från fokus på deponering och destruktion till resursutnyttjande och hållbar konsumtion.


Det finns utpekade nationella och regionala mål om att minst 50 procent av matavfallet ska sorteras ut. Dessutom har regeringen beslutat att alla kommuner senast den 1 januari 2021 ska se till att det finns system för att samla in utsorterat matavfall från hushåll. Vidare säger avfallsförordningen att returpapper och förpackningar ska sorteras ut ur övrigt hushållsavfall.


Det nya avfallssystemet gör att vi står väl rustade i arbetet för att nå de nationella miljömål som riksdag och EU bestämt. Genom att göra det lätt att göra rätt kommer mängden restavfall blir mindre när matavfall och förpackningar sorteras ut. Det betyder i sin tur att en mindre andel avfall går till förbränning och mer går till återvinning.


Hur sorterar man avfallet i andra kommuner?

Över 200 kommuner i Sverige och alla kommuner i Dalarna
förutom Ludvika och ytterligare en kommun har separat matavfallsinsamling.


Cirka 50 kommuner i Sverige har idag fastighetsnära insamling
av förpackningar och tidningar/returpapper i kärl med flera fack. Ytterligare cirka 20 kommuner är på gång att införa systemet med fastighetsnära insamling av förpackningar. Ludvika kommun är den första kommunen i Dalarna som inför detta insamlingssystem.


När införs det nya avfallssystemet?

Vi räknar med att påbörja införandet av det nya avfallssystemet under 2019.


Vad kommer det att kosta för den enskilda kunden?

Avfallstaxan är miljöstyrande, vilket innebär att det billigaste abonnemangsalternativet är det som bäst gynnar vår miljö. Det ska helt enkelt löna sig att sortera sitt avfall till återbruk och materialåtervinning. Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilken avfallstaxa som ska gälla i kommunen.


Avfallstaxa med nya avfallssystemet.PDF


Varför har kommunen valt just detta system?

Vi har studerat och utvärderat olika system och har kommit fram till att detta system passar bäst för Ludvika kommuns lokala förutsättningar. Vi vill erbjuda ett avfallssystem där det är lätt att göra rätt för kunden, samtidigt som avfallet blir bra sorterat och håller hög kvalitet.

Vad är bra med det nya avfallssystemet?

Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar/returpapper ger en hög service till hushållen. Kunden slipper att lagra och frakta detta avfall till en återvinningsstation utan sorterar och slänger det istället hemma vid fastigheten i respektive fack i sopkärlet.


Dessutom visar erfarenheter från andra kommuner som har fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar/returpapper på goda sorteringsresultat. Färre förpackningar hamnar i soppåsen för restavfall. Det betyder i sin tur att en mindre andel avfall går till förbränning och mer går till materialåtervinning. Att återvinna materialet är bättre både för miljön och ekonomin.


Vad tycker kunder i andra kommuner som redan har fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar/returpapper?

Erfarenheter från andra kommuner som har flerfackskärl är att hushållen är mycket nöjda. Istället för att lagra förpackningar och tidningar/returpapper inomhus sorterar hushållen avfallet direkt ute i sopkärlet.


Finns det några nackdelar med avfallssystemet?

För att kunna gå över till det nya insamlingssystemet behöver vi göra investeringar. Vi kommer exempelvis köpa in nya kärl som är försedda med flera fack för den utökade sorteringen. Dessutom  behöver vi köpa in sopbilar som kan hämta flera avfallsslag samtidigt utan att avfallet blandas i bilen.


Vad kommer att hända med dagens sopkärl?

Dagens sopkärl börjar bli uttjänta och kommer att samlas in i samband med att de nya flerfackskärlen ställs ut. De gamla kärlen kommer att malas ned och materialåtervinnas för att bli nya sopkärl.


Hur kommer avfallet tas om hand sedan?

Det insamlade avfallet transporteras till Björnhyttan för omlastning. Varje avfallsslag kommer att hanteras separat och mellanlagras frånskilt från varandra. Matavfallet körs till Borlänge och restavfallet transporteras till energiåtervinning. Förpacknings- och tidningsmaterial kommer att gå till respektive materialåtervinnare.


Varför ska vi använda papperspåse till matavfallet?

Det insamlade matavfallet kommer att köras till Borlänge Energis förbehandlingsanläggning för att sedan gå vidare till produktion av biogas och biogödsel. Anläggningen i Borlänge har höga kvalitetskrav. Det är inte tillåtet att använda varken plast eller bioplast som emballage till matavfallet. Vi kommer därför att samla in matavfallet i papperspåse, precis som alla kommuner i Dalarna gör.


Kommer jag att kunna dela kärl med grannen även i fortsättningen?

Ja, det kommer att vara möjligt att dela sopkärl med en granne.


Vad händer med återvinningsstationerna?

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för återvinningsstationerna har i nuläget inga planer på att ta bort sina återvinningsstationer. Den som väljer alternativ 2 – Mini kommer precis som idag fortsätta att lämna sitt förpackningsmaterial i behållarna på återvinningsstationen. Du som väljer alternativ 1 – Standard kan också ibland behöva använda de större behållarna som finns på återvinningsstationerna när det blir stora förpackningar eller extra mycket förpackningsmaterial, exempelvis vid jul och födelsedagar.


Hur stor plats kärlen?

I vårt standardabonnemang ingår två stycken sorteringskärl (370 liter styck).

Ett kärl har följande mått:

bredd 77 cm, djup 80 cm och höjd 110 cm


Om båda sorteringskärlen ska stå bredvid varandra behöver uppställningsplatsen vara 180 cm bred och 100 cm djup. 


I abonnemang Mini ingår ett sorteringskärl (240 liter) för fack för matavfall och restavfall.

Kärlet har följande mått:

bredd 58 cm, djup 72 cm och höjd 107 cm.


Vad innebär det nya avfallssystemet som börjar införas under 2019?

Alla hushåll och verksamheter ska börja sortera ut sitt matavfall och restavfall, istället för att som idag, blanda det i samma soppåse.
Matavfallet läggs i en papperspåse och restavfallet i en vanlig plastkasse.


Restavfall kallas det avfall som blir kvar efter utsortering av matavfall, förpackningar, tidningar/returpapper och farligt avfall. Exempel på restavfall är: blöjor, bindor, tandborstar, disktrasor, kuvert, dammsugarpåsar och tops.


Dessutom har du som bor i villa eller har fritidshus möjlighet att få dina förpackningar och tidningar/returpapper hämtade hemma vid fastigheten, så kallad fastighetsnära insamling (förkortat FNI).


Hur fungerar fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar/returpapper?

Kunden får två kärl som är uppdelade i flera olika fack, där varje avfallsslag har sin egen plats. Allt avfall hämtas sedan av ett fordon som också är försedd med olika fack så att inget avfall blandas.


Vad har hänt med sorteringsanläggningen på Björnhyttan?

Sorteringsanläggningen stängdes i juni 2016. Anläggningen var
från 1979 och krävde återkommande reparations- och underhållsarbeten och var dyr att hålla i drift. Anläggningen motsvarar inte dagens miljölagstiftning där det bästa är att matavfallet behandlas till biogas och biogödsel.

  

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90